Informace o zpracování osobních údajů

Úvodní informace

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti s plněním, které Vám je poskytováno. Ochranu vašich osobních údajů bere níže uvedený správce velice vážně.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními hlavy II., dílu 2, oddílu 6 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo též „GDPR“) a související českou legislativou.

Kdo je správcem osobních údajů a jak ho kontaktovat?

Správcem osobních údajů je společnost Bohemia South Import s.r.o., se sídlem Staropoštovská 1080, 389 01 Vodňany, IČ: 05305560, zapsaná v OR spisová značka C 25141 vedená u Městského soudu v Praze, telefon +420 603 811 321, e-mail: (dále také jako „správce“). Níže uvedená práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobně, poštou, při předchozím zajištění potvrzení vaší identity též emailem nebo telefonicky.

Co vše patří mezi osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

Na jakém základě bude správce zpracovávat vaše osobní údaje?

Správce bude zpracovávat osobní údaje, aby splnil smlouvu; právní povinnost; pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo na základě vašeho souhlasu s konkrétním účelem zpracování. vaše osobní údaje potřebné pro uzavření smluv poskytujete správci dobrovolně. Pokud je správci neposkytnete, tak s Vámi nebude možné uzavřít smlouvu a plnit podle ní.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných správcem

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

  • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail),
  • údaje o bonitě a důvěryhodnosti subjektu údajů (údaje potřebné pro posouzení případu v souladu s právními předpisy a vnitřními pravidly správce {úvěruschopnost} - číslo a platnost občanského průkazu ČR, číslo/platnost dalšího dokladu, adresu trvalého bydliště, adresu současného místa pobytu (včetně data počátku pobytu), telefonní kontakt, způsob bydlení, rodinný stav, počet vyživovaných dětí, profesi, zaměstnavatele, (název, IČO, adresa, datum nástupu do zaměstnání, telefonní číslo do zaměstnání), čistý příjem, náklady na bydlení, další příjmy a závazky, údaje  o partnerovi (jméno a příjmení, rodné příjmení, datum narození, čistý příjem),
  • údaje o právech a povinnostech (vzájemná právní jednání, závazky z nich vycházející a případné zajištění závazků).

Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány k níže uvedeným účelům, kterými jsou:

  • poskytování úvěrů (včetně spotřebitelského úvěru: jiného než na bydlení a úvěru na bydlení);
  • plnění povinností ze smluv uzavřených se subjektem údajů, výkon nebo uplatňování právních nároků správce;
  • oprávněné zájmy správce či třetí strany (výkon nebo uplatňování právních nároků správce; zasílání sdělení, která přímo souvisejí s předmětem Vámi uzavřené smlouvy);
  • vedení vnitřní evidence, plnění zákonných povinností a zajištění fungování správce;
  • ostatní účely ujednané mezi smluvními stranami výslovně, z takových ujednání přímo či nepřímo vyplývající či umožněné správci právními předpisy.

Zpracování probíhá po dobu nezbytnou pro: vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících z jednotlivých účelů zpracování; určení, výkon nebo uplatňování právních nároků vyplývajících z výše uvedených jednání; účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany; splnění právní povinnosti správce.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně (písemně a elektronicky) pracovníky správce, advokáty správce. při správě sítě jsou osobní údaje zpřístupněny správci sítě. Správce je oprávněn osobní údaje poskytnout ke zpracování osobám, jejichž součinnost správce využívá při uplatňování svých práv a zajišťování plnění svých povinností a při interních činnostech správce a při jejich kontrole a řízení (zprostředkovatel úvěrů správce, daňový poradce správce). Správce je dále oprávněn tyto údaje poskytnout orgánům veřejné moci v rámci podání jím činěných. Správce je dále oprávněn poskytovat tyto údaje v rozsahu, v jakém je k tomu povinen v souladu se zákonem (např. soudům v rámci civilního soudního řízení dle ust. § 128 občanského soudního řádu).

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli, spolusprávci, ani jinými osobami, s výjimkou osob uvedených v předchozím odstavci.

Poučení o právech subjektů údajů a další poučení

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (zejména pokud údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny).

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; pro účely přímého marketingu; pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Správce neprodleně poté osobní údaje přestane zpracovávat.

Správce Vás tímto poučuje o tom, že předávání osobních údajů je významně bezpečnější osobně, poštou a datovou schránkou, než telefonicky/emailem. Pokud trváte na e-mailové a telefonické komunikaci pro konkrétní zaslání osobních údajů, tak Vám je správce zašle na telefon/email, který uvedete.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) .